دانستنی هایی درباره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

تاسیسات مرداد ۱۳۹۷

١. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ، ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ، ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﻮﺩ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

٢. ﻟﺰﻭﻡ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺷﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻧـﺎﻝﻫـﺎ، ﻋﺒـﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻮﺗﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

٣. ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶﻫﺎ (ﻓﻦ ﻫﺎ) ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

۴. ﺩﺗﺎﻳﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

۵. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ، ﺣﻤﺎﻡ، ﻫﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﭘﻜﻴﭻﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺷﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

۶. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﺳﺮﻭﻳﺲﻫﺎ، ﺣﻤﺎﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻮﺩﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﻳﺘﺎﻳﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

٧. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ PVCU ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﻄﺮ ۴) ф١١٠ ﺍﻳﻨﭻ) ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺩ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

٨. ﺭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺩﻭﻡ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﮔﺰﺍﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮﺩ.

٩. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۵٠ ﻭ ١٠٠ ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

١٠. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫـﺮ ﻓـﻮﺕ ﻣﺮﺑـﻊ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ.

١١. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻦﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺖ ﺍﺻﻄﻼﻛﻲ، ﻫﺪ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﻓـﺖ ﺩﺭﻳﭽـﻪ ﻫـﻮﺍ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

١٢. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﺎﻗﻚ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

١٣. ﻣﻴﺰﺍﻥ AIR CHANGE ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ ﺩﻓﻌـﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﺩ.

١۴. ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻤﭗ، ﻣﺨﺎﺯﻥ، ﻛﻮﻟﺮ، ﻓﻦ، ﭼﻴﻠﺮ، ﺍﺳﭙﻴﻠﻴﺖ، ﺍﻳﺮﻭﺍﺷﺮ، ﺗﺎﻧﻚ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ، ﺑﺮﺝ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻛﺶﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ

 

منبع :  www.sakhtemanonline.com

ارسال نظر

 • سعید صادقی

  آموزش رفع نشتی لوله

  با در تیر ۱۳۹۷ - 0 نظرات

  نم و شکستگی لوله ها در ساختمان ها باعث خسارت های زیاد و نمای زشت داخلی یا خارجی در ساختمان ها می شود که با کارشناسی دقیق می توان مشکل را  برطرف کرد که این کارشناسی مستلزم بررسی های دقیق و مشخص کردن منبع نم و شکستگی می باشد. در مرحله اول باید مشخص شود […]

 • دانلود دفترچه راهنمای پکیج ها

  دانلود دفترچه راهنمای پکیج ها (ایران رادیاتور _ ایساتیس _ آریسون)

  با در مرداد ۱۳۹۷ - 0 نظرات

  با سلام خدمت کاربران سایت فنی آنلاین : امروز قصد داریم دفترچه های راهنمای مربوط به پکیج هاها مربوط به برندهای معروف بازار ( ایران رادیاتور _ آریستون _ ایساتیس ) رو بصورت یکجا برای شما قرار بدیم تا بتونید بصورت مستقیم اون ها رو دانلود و از اونها استفاده مفیدی ببرید.     دانلود […]

 • انواع کنتور آب کدامند؟

  با در مرداد ۱۳۹۷ - 0 نظرات

  برای اندازه گیری میزان سیال در حال جریان از یک مسیر بسته (مانند خط لوله) با سطح مقطع مشخص، می توان از وسایل و تجهیزات گوناگون استفاده کرد.در برخی از این وسایل حجم سیال در جریان به طور مستقیم خوانده می شود.و در برخی دیگر پس از اندازه گیری دبی سرعت و یا وزن سیال […]

 • سیم کشی ساختمان

  سیم کشی ساختمان به صورت اصولی راهی برای کاهش هزینه ها

  با در شهریور ۱۳۹۷ - 0 نظرات

  به کار گیری روش های درست در سیم کشی ساختمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سیم کشی اصولی ساختمان هزینه های مربوط به نصب، نگهداری و تعمیرات آن را کاهش می دهد. انواع سیم کشی در ساختمان مراکز معتبر سیم کشی ساختمان ما بر بهره مندی از افراد متخصص و کارامد خدماتی همچون سیم […]

 • سیستم گرمایش قرنیز چیست؟

  با در مرداد ۱۳۹۷ - 0 نظرات

  سیستم گرمایش قرنیز همانگونه که از اسمش پیداست این سیستم قرنیزی است که همانند رادیاتورهای معمولی توانایی انتقال حرارت و گرمایش را دارد. در این سیستم یک پوسته از جنس آلیاژ آلومینیومی خاص با فرم و شکلی همانند قرنیزی زیبا و با تنوع رنگی بسیار گسترده،جایگزین قرنیزهای مرسوم می‌شود و بدین سبب فضای پشت این […]